Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 26.5.2011

1. 6. 2011

Zápis

 
z výročního shromáždění společenství vlastníků jednotek
v Domě K Závodišti, konaného dne 26. května 2011 od 17. hodin v jídelně ZŠ J. Ressla, Resslova ulice.
 
Shromáždění se účastnili vlastníci představující celkem 63,4 % vlastnických podílů na společných částech domu, z toho 13,69 % v zastoupení formou plné moci.
Shromáždění bylo schopné řádného usnášení.
 
Evidence a výpočet hlasů byla provedena díky paní Třískové Vlkové, paní Pokorné, panu Víškovi a panu Novotnému.
Jednání se řídilo programem uvedeným na pozvánce, jeden bod byl přidán a to, volba revizní komise. Všichni vlastníci obdrželi ve stanovami určené lhůtě pozvánku a další materiály související s činností SVJ, podkladové materiály byly vyvěšeny na nástěnkách.
 
Zprávu o činnosti výboru v  roce 2011 přednesl předseda pan Vycudilík.
Mimo hlavní body se zmínil o povinnosti členů oznamovat výměny radiátorů a stavební úpravy v bytě, dále oznamovat změny počtu lidí v domácnosti na společnost REAL Servis, vlastníci byli upozorněni na důsledné zavírání a zamykání vchodových dveří v nočních hodinách. Bylo oznámeno, že v období září – říjen 2011 bude objednána bezplatná kontrola a seřízení plastových oken. Toto by si měli dát provést všichni vlastníci. Nad vchody byla instalována nová světla.
Jelikož byly stížnosti na prováděný úklid, byla vybrána a podepsána smlouva s firmou Helena Perná, která nastoupí 1.6.2011. Z důvodu, že je firma plátcem DPH, bude navýšena cena za úklid o 10,- Kč/osobu. 
Po skončení stavebních prací (září – říjen 2011) bude svolána brigáda na úklid okolí našeho domu a zároveň se objedná velkoobjemový kontejner.
Dalším důležitým bodem bylo oznámení, že v našem domě není údržbář. Pan Vycudilík obeznámil přítomné o náplni práce údržbáře. Měl by to být někdo, kdo má trochu volného času a je ochoten jej věnovat našemu domu a zároveň si něco přivydělat. V opačném případě budeme nuceni volat na každou drobnou opravu servis nebo firmu, což se prodraží a zaplatíme to my všichni. Oznámení o nutnosti údržbáře v našem domě je vyvěšena na nástěnkách.
 
Předsedkyně revizní komise paní Makovská přednesla zprávu, v níž konstatovala správnost a průkaznost hospodaření společenství a některé body vysvětlila.
Bylo konstatováno, že dlužníci sice v našem domě jsou, ale je s nimi jednáno a dluhy byly již splaceny nebo se splácí.
Na závěr paní Makovská po dohodě s výborem SVJ oznámila potřebu odepsání dlužné částky za pana Stáru 2264/18, který již zemřel a od manželky by bylo po domluvě s právníkem velmi složité vymáhání dluhu.
 
Dalším, vloženým, bodem byla volba Revizní komise. Byla opět navržena v původním složení, tedy předsedkyně paní Makovská a členové paní Pitthardová a paní Slavíková. Revizní komise byla zvolena 91,39 % přítomných vlastníků.
 
Finanční zprávu za rok 2010 a finanční rozvahu na rok 2011 přednesl pan Víšek.
Součástí této zprávy byly dva hlavní body: Zateplení domu a modernizace výtahů.  Vlastníci byli seznámeni jak probíhá akce Zateplení domu ze Zelené úsporám a jak proběhla akce Modernizace výtahů z dotačního programu IPRM.
  
Pan Vycudilík požádal členy společenství, po předchozím vysvětlení, o navýšení odměn členů výboru.
Bylo schváleno 86,28 % hlasy přítomných vlastníků: předseda 3.000,- Kč, místopředseda 2.000,- Kč a členové výboru po 1.500,- Kč za měsíc.
Dále byla odsouhlasena roční odměna Revizní komisi a to: předseda 3.000,- Kč a členové po 1.000,- Kč za rok. Pro tento návrh hlasovalo 91,39 % přítomných vlastníků.
 
Paní Marková vyvolala hlasování, při kterém byli požádání členové výboru aby opustili místnost a po návratu bylo oznámeno, že za dosavadní odvedenou práci na akci Zateplení domu a Modernizaci výtahů byla odsouhlasena mimořádná jednorázová odměna členům výboru a to: p. Vycudilíkovi 5.000,- Kč, p. Víškovi 3.000,- Kč a ostatním členům výboru po 2.000,- Kč. Pro tento návrh hlasovalo 86,28 % přítomných vlastníků.
 
Předposledním bodem jednání bylo projednání žádosti člena výboru pana Malého a v zastoupení paní Stránské, jež jsou spolumajiteli bytu 2265/9. Jednalo se o náhradu pro vlastníky tohoto bytu za umožnění realizace výměny oken za plastová okna. Aby byli všichni členové obeznámeni s touto problematikou, byly na nástěnky vchodů vyvěšeny kopie dopisu a na shromáždění byly rozdány další kopie pro ty, kteří v našem domě nebydlí. Ještě než dostal slovo pan Malý, tak pan Víšek obeznámil členy společenství se sledem událostí, které předcházely. Pan Malý přednesl svou řeč, ale mezi tím několik lidí odešlo a když se mělo o problematice hlasovat, bylo zjištěno, že již hlasovat nelze, neboť shromáždění není usnášeníschopné. Pan Malý tedy poděkoval a tento bod byl ukončen.
 
Diskuze byla posledním bodem programu. Paní Marková a ostatní poděkovali členům výboru za odvedenou práci na rekonstrukci našeho domu.
 
Přečteno, schváleno, podepsáno.
Pardubice, 27. května 2011