Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 24.6.2010

30. 5. 2011

 

Zápis
 
z výročního shromáždění společenství vlastníků jednotek v Domě K Závodišti
konaného dne 24. června 2010 od 17. hodin v nebytovém prostoru vchodu 2264.
 
Shromáždění se účastnili vlastníci představující celkem 60,6 % vlastnických podílů na společných částech domu, z toho 16,5 % v zastoupení formou plné moci.
Shromáždění bylo schopné řádného usnášení.
 
Evidence a výpočet hlasů byla provedena díky místopředsedkyni paní Třískové Vlkové, paní Pokorné, panu Víškovi a panu Novotnému.
Jednání se řídilo programem uvedeným na pozvánce. Všichni vlastníci obdrželi ve stanovami určené lhůtě pozvánku, podkladové materiály byly vyvěšeny na nástěnkách.
 
Zprávu o činnosti výboru v  roce 2009 přednesl předseda pan Vycudilík.
Mimo hlavní body se zmínil o povinnosti členů oznamovat výměny radiátorů a stavební úpravy v bytě, Dále oznamovat změny počtu lidí v domácnosti na společnost REAL Servis. Vlastníci byli upozorněni na problém parkování ve dvoře a důsledné zavírání a zamykání vchodových dveří.
 
Předsedkyně revizní komise paní Makovská přednesla zprávu, v níž konstatovala správnost a průkaznost hospodaření společenství a některé body vysvětlila. Na závěr paní Makovská přečetla konečný rozsudek Vrchního soudu v Praze.
Po přečtení dostal slovo pan Malý, aby se k tomu vyjádřil. Apeloval na vlastníky, aby společenství vzalo na sebe 50% nákladů za soudní výlohy. O uhrazení 50% nákladů za soud se dalo hlasovat. Poté se hlasovalo o zprávě revizní komise.
 
Finanční zprávu za rok 2009 a návrh akcí na rok 2010 a další léta přednesl pan Víšek.
Součástí této zprávy byly tři hlavní body: Zateplení domu, modernizace výtahů a uzavření tří úvěrů na zajištění financování těchto akcí.  Dále byli vlastníci seznámeni, jak daleko je žádost o dotaci ze Zelené úsporám na zateplení fasády a žádost o dotaci z IPRM na rekonstrukci výtahů. Vlastníci byli seznámeni se jmény pěti firem, které byly osloveny ve výběrové řízení na opravu a zateplení fasády, vybrána byla firma Petra – S vzhledem k nejnižší ceně. Nyní se s firmou jedná o uzavření smlouvy. Začátek akce se předpokládá na září 2010, pokud bude dotace Zelená úsporám schválena.
K tématu úvěry byl pozván bankovní poradce pan Jiří Hanyk, který vysvětlil podrobnosti ohledně navrhovaných úvěrů a odpověděl na otázky, které pokládali členové.
O finanční zprávě za rok 2009, plánu prací na rok 2010 a uzavření tří úvěrů se dalo ihned hlasovat.
 
Místopředsedkyně paní Třísková Vlková vysvětlila nutnost demontování držáku na satelity, sušáků na prádlo na oknech a balkonech v souvislosti se zateplením. Tyto držáky musí být vyměněny za speciální držák, který nebude ničit nové zateplení. Byl podán návrh, aby vlastníkům, kteří bydlí v přízemí a 1. patře a budou chtít sušák prádlo používat, byl tento držák proplacen z FOU. Bylo domluveno, že každý kdo bude chtít držák na prádlo nebo satelit se napíše na nástěnku nejpozději do 31. 8. 2010.
Bylo oznámeno, že držák na satelit si bude financovat každý vlastník sám.
O sušácích na prádlo a jejich financování se dalo hlasovat.
 
Diskuze byla posledním bodem programu. Pan Skalický poděkoval členům výboru za odvedenou práci.
 
Pardubice, 24. června 2010